Τερματισμός καλωδίων UTP σε Rack cabinet

Doctor Care Θεσσαλονίκη

Τοποθέτηση Rack cabinet σε υπάρχουσα καλωδίωση UTP & οπτικών ινών.

Εγκατάσταση Synology RS815+ για την πλήρη διασφάλιση των αρχείων.

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣIΝΔΟΥ